Project Description

§ 2.Anvendelsesområde, fravikelse av vegtrafikkbestemmelser m.v.

 1. Trafikkreglene gjelder for all trafikk på veg.
 2. Reglene om trafikk med kjøretøy gjelder så langt de passer også for rytter og for den som fører ride-, laste- eller trekkdyr eller fører eller driver husdyr.
 3. Som gående regnes også den som
  • går på ski eller rulleski,
  • fører rullestol eller sparkstøtting eller aker kjelke,
  • Leier sykkel eller moped, triller barnevogn eller bruker lekekjøretøy.
 4. Når det er nødvendig eller til vesentlig lette i tjenesten, eller for opplæring til slik tjeneste, kan det som er fastsatt i eller i medhold av vegtrafikkloven §§ 4-9, fravikes av
  • fører av utrykningskjøretøy,
  • fører av annet kjøretøy i politiets tjeneste,
  • fører av kjøretøy som nyttes til vegarbeid eller liknende arbeid på eller ved veg, i regionvegkontorets kontrolltjeneste og ved kontroll og håndheving av parkering og stans på offentlig ferdselsåre. Likevel skal slik fører alltid overholde reglene i vegtrafikkloven § 6 (fartsregler) og i trafikkreglene § 13 (kjørefarten). Det samme gjelder bestemmelser om trafikklyssignal.
   Fører som er nevnt i foregående ledd, skal alltid følge anvisning gitt av politiet.

Ved kjøring mot rødt trafikklyssignal skal fører av utrykningskjøretøy sette ned farten så mye at det straks kan stanses for mulig kryssende eller møtende trafikant.