4.2 Sikkerhetskurs på veg – klassene B kode 96 og BE

Før det gis førerett i klasse B kode 96, og før førerprøve i klasse BE, skal eleven ha gjennomført obligatorisk sikkerhetskurs på veg – klasse B kode 96 og BE, dersom de ikke har gjennomgått dette tidligere. Kurset omhandler kjøring med tilhenger med lav risiko og i god samhandling med andre trafikanter, og vurdering av egen kjøredyktighet, og har et omfang på 3 undervisningstimer. Det kan være inntil 2 elever i bilen samtidig.

Mål for sikkerhetskurs på veg – klasse B kode 96 og BE.

Eleven skal gjennom opplevelse og erfaring videreutvikle sin kompetanse i å opptre slik at
ulykker unngås.

Eleven skal

 • planlegge kjøreruta
 • forstå risikoen ved å kjøre personbil med tilhenger i ulike trafikkmiljø
 • utvikle sin kjørekompetanse, spesielt med tanke på oppfatning av risikosituasjoner, planlegging av møting, å bli forbikjørt, vurdering av snuplass og måte å snu på, og økonomisk kjøring
 • kunne sette ord på egne erfaringer og med bakgrunn i disse, kunne vurdere sin egen kjøre-
  dyktighet til å kjøre bil med tilhenger, og muligheter for forbedring

Undervisningen skal legge til rette for at elevene når de målene som er fastsatt i forskrifta.

Med tanke på å nå disse kan det arbeides med å nå flere mål samtidig, eller i annen rekkefølge, enn den som er fastsatt i forskrifta for vedkommende del, jf. §§ 7-1 og 7-2.

Aktuelt innhold i undervisningen

I oversikten nedenfor er aktuelt innhold i undervisningen ordnet i tema i samsvar med målene. Oversikten er ikke uttømmende, men illustrerer hva undervisningen bør omfatte. Innenfor forskriftas rammer velger læreren selv, med utgangspunkt i elevens behov og tilgjengelige ressurser, øvingsområde m.m., metoder og rekkefølge i behandlingen av lærestoffet med tanke på å legge best mulig til rette for elevens læring.

4.2.1 Planlegging av kjøreruta

Aktuelt innhold

 • Risiko for hindringer eller interessekonflikter med andre trafikanter
 • Framkommelighet

4.2.2 Risiko ved å kjøre personbil med tilhenger i ulike trafikkmiljø

Aktuelt innhold

 • Uhellstyper
 • Risiko ved plassering av mye trafikanter og to-hjuls kjøretøy
 • Risiko ved bremsing
 • Kontroll av eventuell varmgang i bremser, nav og dekk
 • Risiko ved dårlig lastsikring
 • Kontroll og eventuell etterstamming av lastsikring

4.2.3 Oppfatting av risikosituasjoner

Aktuelt innhold

 • Systematisk og effektiv observasjon
 • Vurdering av konflikter og risiko
 • Begrunnelse for valg

4.2.4 Egne erfaringer, vurdering av egen dyktighet og muligheter for forbedring

Aktuelt innhold

 • Erfaringer
 • Kjøredyktighet
 • Utviklingsmuligheter