4.1 Kurs i sikring og merking av last – klassene B kode 96, BE, D1E, DE og T

Før det gis førerett i klasse B kode 96, og før førerprøve i klassene BE, D1E, DE og T, skal eleven ha gjennomført obligatorisk kurs i sikring og merking av last for klassene B kode 96, BE, D1E, DE og T dersom de ikke har gjennomgått dette tidligere. Kurset omhandler sikring og merking av last på tilhenger, og har et omfang på 2 undervisningstimer. Av dette skal 1 time være praktisk øving i merking og sikring av last på tilhenger. Denne øvingen kan gjennomføres med maksimalt 4 elever i gruppen.

Mål for kurs i sikring og merking av last – klassene B kode 96, BE, D1E, DE og T.

Eleven skal forstå behovet for å sikre og merke last, og få nødvendig øving i å sikre last på tilhenger.

Eleven skal

 • vite at mangelfull sikring har årsak i menneskelig svikt, kan forårsake tragedier og få store konsekvenser
 • kjenne til regelverket som gjelder for sikring av last på kjøretøy og for transport av farlig gods når føreren ikke har særskilt kompetansebevis
 • gjennom demonstrasjon oppleve kreftene som virker inn på lasten under kjøring, friksjonens
  betydning og bli kjent med ulike metoder for sikring av last som låsing, stenging, surring og dekking
 • gjøre rede for spesielle faremoment ved last som er feil plassert, last med høyt tyngdepunkt, hengende last, flytende last, levende dyr og persontransport
 • øve på å
  a) plassere, sikre og merke lang last tilsvarende en tømmerstokk
  b) plassere og sikre et kolli med minstemål 1x1x1 meter, eller 0,8 x 1,2 x 1 meter
  c) plassere og sikre annen last som rundballe eller storsekk, vekt minst 350 kg
 • forstå behovet for vedlikehold og avgjøre om lastsikringsutstyret er i forsvarlig stand

Undervisningen skal legge til rette for at eleven når de målene som er fastsatt i forskrifta.

Med tanke på å nå disse kan det arbeides med å nå flere mål samtidig, eller i annen rekkefølge, enn den som er fastsatt i forskrifta for vedkommende del, jf. §§ 7-1 og 7-2.

Aktuelt innhold i undervisningen

I oversikten nedenfor er aktuelt innhold i undervisningen ordnet i tema i samsvar med målene. Oversikten er ikke uttømmende, men illustrerer hva undervisningen bør omfatte. Innenfor forskriftas rammer velger læreren selv, med utgangspunkt i elevens behov og tilgjengelige ressurser, øvingsområde m.m., metoder og rekkefølge i behandlingen av lærestoffet med tanke på å legge best mulig til rette for elevens læring.

4.1.1 Årsaker til og konsekvenser av mangelfull sikring av last

Aktuelt innhold

 • Risikoforhold ved mangelfull sikring av last
 • Årsaker til mangelfull sikring
 • Ulykker og menneskelige tragedier som følge av mangelfull sikring

4.1.2 Regelverkets krav

Aktuelt innhold

 • Hovedkravene som stilles til sikring av last og til sikringsutstyr
 • Sikring av spesiell last krever spesiell kunnskap
 • Regler for transport av personer og av dyr
 • Regler for transport av farlig gods i landbruk og skogbruk for førere som ikke har særskilt kompetansebevis

4.1.3 Behov for sikring og valg av sikringsmetode og -utstyr

Aktuelt innhold

 • Bråbrems med usikret kolli
 • Kjøring i sving med usikret kolli
 • Akselerasjon med usikret kolli
 • Størrelse og retning og friksjonens innvirkning på de krefter som virker inn på last under kjøring
 • Ulike metoder for sikring av last som låsing, stenging, surring og dekking
 • Sikringsutstyr (fiberbånd, kjetting, nett, presenning)

4.1.4 Spesielle faremomenter

Aktuelt innhold

 • Spesielle faremomenter ved last som er feil plassert, last med høyt tyngdepunkt, hengende last og flytende last
 • Faremoment ved transport av levende dyr og persontransport

4.1.5 Øving i lastsikring

Aktuelt innhold

 • Riktig plassering med tanke på fordeling av vekten mellom krok og akslinger
 • Sikring av lasten ved hjelp av stenging og surring
 • Antall stropper som må benyttes i tillegg til stenging
 • Hvordan og hvor stroppene festes
 • Merking av utstikkende gods i samsvar med forskriftskrav
 • Kontroll og vedlikehold av lastsikringsutstyr

4.1.6 Vedlikehold og vurdering av utstyr

Aktuelt innhold

 • Behov for vedlikehold
 • Vurdering av om utstyret er forsvarlig å bruke