Trinn 2 Grunnleggende kjøretøy- og kjørekompetanse

Gjennom opplæringen i trinn 2 skal eleven lære å mestre bil med tilhenger rent kjøreteknisk, i hovedsak uten å må e re e oppmerksomheten mot andre tra kanter. God kjøreteknisk ferdighet er nødvendig for å få utby e av opplæringen i trinn 3, og vil også innebære at kjøringen er økonomisk og mest mulig miljøvennlig. Eleven skal tilegne seg kunnskap om risiko ved å kjøre med tilhenger, lastsikring og sikkerhetskontroll. Kunnskapen skal bl.a. gi eleven grunnlag for å kunne ivareta førerens ansvar for kontroll og tilsyn med kjøretøyene.
Det er ikke fastsa minste timetall for opplæringen i trinn 2 bortse fra at alle må gjennomføre en obligatorisk trinnvurdering. Det er viktig at elevene får nok øving til å ha godt utby e av opplæringen i trinn 3.
Eleven skal gjennomføre en obligatorisk trinnvurdering mot slu en av trinn 2, jf. § 7-5.
Innholdet i undervisningen forutse es å bli videreført i trinn 3 og 4, samtidig som det er en del av grunnlaget for oppgavene som blir gi ved førerprøven i klasse BE.

Mål for trinn 2 jf. § 12-3

Etter å ha gjennomført trinn 2 skal eleven skal ha den kompetansen som er nødvendig for å ha godt utby e av tra kal opplæring i trinn 3. Eleven skal ha så god kjøreteknisk ferdighet at oppmerksomheten kan y es fra eget kjøretøy til tra kkbildet og samhandlingen med andre tra kanter. Eleven skal forstå behovet for sikkerhetskontroll og lastsikring. Eleven skal gjennom hele trinnet drø e sin egen motivasjon og vilje til å anvende kunnskaper og ferdigheter som tilegnes gjennom trinnet. Eleven skal vurdere sin egen ferdighet i å bruke, og oppdage mangler ved, bil og tilhenger.

Eleven skal

  1. ha kunnskap om risiko i tilknytning til å kjøre bil med tilhenger
  2. ha grunnleggende kunnskap om lastsikring
  3. kunne kople til og fra tilhengeren og utføre aktuell sikkerhetskontroll
  4. kunne vurdere plassbehov ved kjøring re fram og i sving, og kjøre vogntoget i mot- og utforbakke
  5. kunne rygge re bakover og i sving, og kjenne førerens ansvar og plikter i forbindelse med rygging

Undervisningen skal legge til re e for at eleven når de målene som er fastsa i forskri a. Med tanke på å nå disse kan det arbeides med å nå ere mål samtidig, eller i annen rekkefølge, enn den som er fastsa i forskri a for vedkommende trinn eller del av kurs, jf. §§ 7-1 og 7-2.