4.1 Sikkerhetskurs på veg

I klasse A1 er sikkerhetskurs på veg på 5 undervisningstimer, hvorav minimum 4 timer skal være praksis
bestående av kjøring med refleksjonspauser og resterende tid fordeles til planlegging og oppsummering.

Lærer kan maksimalt undervise 1 elev om gangen, men kan medbringe en ekstra elev som passasjer
på sin egen motorsykkel.

Kursmål for sikkerhetskurs på veg klasse A1

Eleven skal gjennom opplevelse og erfaring videreutvikle sin kompetanse i å opptre slik at ulykker unngås.

Eleven skal videreutvikle evne til refleksjon, til å ta andres perspektiv og til å velge kjøremåter med lav risiko.

Eleven skal

planlegge en sammenhengende kjøretur og ta hensyn til særlige forhold knyttet til kjøreturen
kjøre selvstendig, sikkert og effektivt over lengre strekninger i krevende og variert miljø
beskrive og begrunne sin kjøring i tillegg til taktiske og strategiske valg
oppleve og beskrive sammenhengen mellom godt utviklede ferdigheter og kjøreglede
oppleve og drøfte trafikksituasjoner hvor motorsyklister er spesielt ulykkes utsatt
reflektere over og vurdere egen kompetanse som motorsyklist.

Undervisningen skal legge til rette for at eleven når de målene som er fastsatt i forskriften.
Med tanke på å nå disse kan det arbeides med å nå flere mål samtidig, eller i annen rekkefølge, enn den
som er fastsatt i forskriften for vedkommende trinn eller del av kurs, jf. §§ 7-1 og 7-2.

Aktuelt innhold i undervisningen

I oversikten nedenfor er aktuelt innhold i undervisningen ordnet i tema i samsvar med målene. Oversikten
er ikke uttømmende, men illustrerer hva undervisningen bør omfatte. Innenfor forskriftens rammer velger
læreren selv, med utgangspunkt i elevens behov og tilgjengelige ressurser, øvingsområde m.m., metoder
og rekkefølge i behandlingen av lærestoffet med tanke på å legge best mulig til rette for elevens læring.

4.1.1 Klargjøring

Aktuelt innhold:

 • Mål, øvingstema, læringsmomenter og organisering av praktisk øving
 • Planlegging av kjøretur, kjørerute, vær- og føreforhold, bekledning m.m.
 • Kontroll av motorsykkelen
 • Plassering og sikring av last

4.1.2 Kjøring i variert trafikk- og vegmiljø

Aktuelt innhold:

 • Kjøring i by- og tettstedsmiljø; plassering i trafikkbildet (bli sett og forstått), skilting og oppmerking, avvikling og sikkerhet
 • Kjøring i landevegsmiljø; varierende standard med hensyn til bredde, vegdekke (grusveg bør inngå), kurvatur, hellingsforhold, dosering og siktforhold
 • Særlige risikoforhold ved kjøring i vegkryss med dårlige siktforhold, spesiell utforming eller andre forhold som krever spesielle løsninger og/eller forholdsregler
 • Beskrive kjøremiljøet; sikt, bebyggelse, skilt, oppmerking m.v.
 • Presis kjøreteknikk i forhold til kurveradius, veggrep, miljø og trafikksituasjon
 • Beskrive og begrunne en valgt taktisk og strategisk kjøring

4.1.3 Taktiske og strategiske valg

Aktuelt innhold:

 • Beskrive sine valg
 • Begrunne valgene
 • Vurdere mulighet for alternative løsninger

4.1.4 Refleksjon og oppsummering

Aktuelt innhold:

 • Situasjoner, erfaringer og opplevelser
 • Konklusjoner og veien videre