Kommentarer til trinn 3

Med at eleven skal anvende presis kjøreteknikk mener vi at kjøreteknikken som det er arbeidet med i
trinn 2 skal brukes ved all kjøring. Det er naturlig at kjøreteknikken også nevnes i sammenheng med
øving i trinn 3, uten at den er hovedfokuset.

Eleven bør utfordres med tanke på bygging av kunnskaper om trafikkregler og bruken av dem i dette
trinnet. De valgene eleven gjør og måten eleven samhandler på i trafikale situasjoner må forankres i
gjeldende lov og regelverk. Dette er vesentlig hvis eleven skal ha noe å argumentere med eller kunne
legge en strategi for sin kjøring i «sikkerhetskurs i trafikk».

«Sikkerhetskurs i trafikk» skal inneholde aktiviteter som styrker elevens tenkning og kjøring i trafikk.
Det er elevens planlegging og kjøring som skal være utgangspunkt for dialogen mellom lærer og elev.
For å jobbe med den strategien en elev velger, må lærer få tak i hva som er tenkt fra elevens side. Under
kjøring vil det kunne oppstå situasjoner som gjør at det er taktisk lurt å velge andre løsninger som er
tryggere, gir bedre trafikkavvikling eller er bedre for andre trafikanters fremkommelighet.

Det legges stor vekt på å utvikle gode strategiske og taktiske valg som motorsykkelfører. Med et klart
bilde av egne ferdigheter og forståelse av hvilke utfordringer den videre kjøringen innebærer, kan
motorsykkelføreren gjøre mye for å redusere risikoen for en ulykke. Begrepene kjørestrategi, kjøretaktisk
og presis kjøreteknikk er definert i kapittel 2.