3.2 Sikkerhetskurs i trafikk

Sikkerhetskurset består av 4 timer hvor minimum 3 timer er praktisk kjøring med refleksjonspauser, resterende tid fordeles til planlegging og oppsummering

Kursmål for sikkerhetskurs i trafikk – klasse A1:

Eleven skal gjennom opplevelse, aktiviteter og drøftinger videreutvikle sin kompetanse
i å kjøre sikkert i trafikale situasjoner i samsvar med målet for trinn 3.

Eleven skal

 1. gjøre rede for begrepet kjørestrategi og hva som kan kjennetegner en sikker kjørestrategi
 2. videreutvikle sin kjørestrategi i ulike trafikale miljø
 3. videreutvikle en sikker taktisk og strategisk kjøring
 4. forstå og videreutvikle sikker samhandling og kommunikasjon med andre trafikanter
 5. reflektere over sine erfaringer og opplevelser.

Sikkerhetskurset er en videreutvikling av grunnlaget som er lagt i 3.1.

Undervisningen skal legge til rette for at eleven når de målene som er fastsatt i forskriften.
Med tanke på å nå disse kan det arbeides med å nå flere mål samtidig, eller i annen rekkefølge, enn den
som er fastsatt i forskriften for vedkommende trinn eller del av kurs, jf. §§ 7-1 og 7-2.

Aktuelt innhold i undervisningen

I oversikten nedenfor er aktuelt innhold i undervisningen ordnet i tema i samsvar med målene. Oversikten
er ikke uttømmende, men illustrerer hva undervisningen bør omfatte. Innenfor forskriftens rammer velger
læreren selv, med utgangspunkt i elevens behov og tilgjengelige ressurser, øvingsområde m.m., metoder
og rekkefølge i behandlingen av lærestoffet med tanke på å legge best mulig til rette for elevens læring.

3.2.1 Kjørestrategi

Aktuelt innhold:

 • Begrepsavklaring
 • Ha tidlig planer for løsninger
 • Alternative løsninger for trafikksituasjoner
 • Aktiv kjøremåte for sikkerhet

3.2.2 Kjøreteknisk kompetanse i ulike trafikale miljø

Aktuelt innhold:

 • Tettbebyggelse
 • Boligstrøk
 • Landevegsområder
 • Ulike fartsgrenser

3.2.3 Taktisk og strategisk kjøring

Aktuelt innhold:

 • Plan for kjøringen
 • Forventet atferd
 • Beredskap
 • Avstand til andre trafikanter
 • Rett sted til rett tid

3.2.4 Samhandling og kommunikasjon med andre trafikanter

Aktuelt innhold:

 • Tydelig kjøremåte
 • Tilpassing av fart
 • Plassering for å bli sett
 • Avstand til andre trafikanter

3.2.5 Refleksjon og vurdering

Aktuelt innhold:

 • Beskrive valg av kjøremåte i ulike situasjoner
 • Vurdere alternative kjøremåter
 • Tanker for videre trening