2.1 Grunnkurs klasse A1, A2 og A

Grunnkurset er på 3 undervisningstimer, jf. 9-6.

Kursmål for grunnkurs klasse A1, A2 og A, jf. § 9-7:

Eleven skal gjennom drøfting med medelever og lærer, og gjennom refleksjon og oppsummering, utvikle grunnleggende forståelse for hva kjøring med motorsykkel innebærer.

Eleven skal:

 1. gjøre rede for reglene for førerkort og trafikkopplæring, og grunntankene i opplæringen i klasse A1, A2 og A
 2. drøfte eget ønske og behov for å kjøre motorsykkel og samfunnets behov
 3. analysere mulige konflikter mellom motorsyklister og andre trafikantgrupper
 4. drøfte begrepet førerdyktighet, motorsykkelens kraftressurser og sammenhengen mellom disse og de krav trafikkmiljøet stiller til motorsykkelførere
 5. drøfte og ta stilling til sikkerhet ved motorsykkelkjøring, årsakene til de vanligste og alvorligste motorsykkelulykkene og effektive tiltak for å motvirke disse
 6. gjøre rede for bruk av riktig motorsykkelbekledning og påbudt sikkerhetsutstyr
 7. sette ord på egne meninger om utfordringene ved å kjøre motorsykkel.

Undervisningen skal legge til rette for at eleven når de målene som er fastsatt i forskriften. Med tanke på å nå disse kan det arbeides med å nå flere mål samtidig, eller i annen rekkefølge, enn den som er fastsatt i forskriften for vedkommende trinn eller del av kurs, jf. §§ 7-1 og 7-2.

Aktuelt innhold i undervisningen

I oversikten til nedenfor er aktuelt innhold i undervisningen ordnet i tema i samsvar med målene. Oversikten er ikke uttømmende, men illustrerer hva undervisningen bør omfatte. Innenfor forskriftens rammer velger læreren selv, med utgangspunkt i elevens behov og tilgjengelige ressurser, øvingsområde m.m., metoder og rekkefølge i behandlingen av lærestoffet med tanke på å legge best mulig til rette for elevens læring.

2.1.1 Førerkort og trafikkopplæring

Aktuelt innhold:

 • Førerkortklassen og vilkår for å få førerkort
 • Vilkår for å kunne øvingskjøre på motorsykkel
 • Grunnregler for atferd i trafikken
 • Oversikt over opplæringen klasse A1, A2 og A, som grunntanker, progresjon, måloppnåelse, risikoforståelse og selvvurdering

2.1.2 Motorsykkel og samfunn

Aktuelt innhold:

 • Hvorfor motorsykkel
 • Motorsykkel individ- og samfunnsperspektiv
 • Mobilitet
 • Emosjonelt
 • Miljø og kultur

2.1.3 Motorsyklister og andre trafikantgrupper

Aktuelt innhold:

 • Ulike trafikantgrupper
 • Konfliktpunkter
 • Menneskets psykiske og fysiske forutsetninger som trafikant
 • Kjøreprosessen, syn og synsfelt, bearbeiding av sanseinntrykk, oppfattelse og bedømming av fart og avstand,
 • Informasjonsinnhenting, hodets stilling ved kurvekjøring m.v.

2.1.4 Førerdyktighet og motorsykkelens kraftressurser

Aktuelt innhold:

 • Førerdyktighet
 • Motorsykkelens kraftressurser og kjøreegenskaper
 • Trafikkmiljøets krav og motorsyklistens prestasjonsevne
 • Krefter som påvirker motorsykkelen under kjøring, akselerasjon og bremsing, rett frem og i sving (bevegelsesenergi, bremselengde og svingkrefter)
 • Retningsstabilitet; egenbalanse, tyngdepunkt og etterløp/gaffelhelling på ulike motorsykkeltyper, lasting og kjøring med passasjer
 • Ulike førerstøttesystemer
 • Gyroeffekt
 • Dekkets profil og rulleomkrets i sving
 • Sittestilling og forankring
 • Svingteknikk, bremseteknikk og bremsefordeling mellom for og bak brems på ulike motorsykkeltyper
 • Akselerasjon

2.1.5 Motorsykkelkjøring, sikkerhet og tiltak mot ulykke

Aktuelt innhold:

 • Motorsykkelulykker
 • risiko og tiltak
 • Kjøring med passasjer og lasting av motorsykkel
 • Betydningen av kjøreerfaring
 • Egne valg
 • Bekledning

2.1.6 Motorsykkelbekledning og påbudt sikkerhetsutstyr

Aktuelt innhold:

 • Forskriftskrav
 • Hjelm
 • Bekledning
 • Hansker
 • Støvler
 • Airbag-vest
 • Aktuelt sikkerhetsutstyr

2.1.7 Egne utfordringer ved å kjøre motorsykkel

Aktuelt innhold:

 • Eget ståsted
 • Hva bør vektlegges i opplæringen
 • Sette seg mål
 • Endringsvilje