Trinn 2 Grunnleggende kjøretøy- og kjørekompetanse

Gjennom opplæringen i trinn 2 skal eleven lære å mestre motorsykkelen rent kjøreteknisk, uten å måtte rette oppmerksomheten mot andre trafikanter. God kjøreteknisk ferdighet er nødvendig for å få utbytte av treningen i trinn 3, og vil også innebære at kjøringen er økonomisk og mest mulig miljøvennlig. Kunnskapsstoffet skal bidra til at eleven lærer de kjøretekniske ferdighetene raskere og med mer forståelse, og til at eleven skal kunne Ivareta førerens ansvar for kontroll og tilsyn med kjøretøyet.

Opplæringen i trinnet består av det obligatoriske kurset grunnkurs i klasse A1, A2 og A (2.1) og ikkeobligatorisk individuell grunnleggende praktisk opplæring (2.2).

Grunnkurset skal gjennomføres før den praktiske opplæringen, jf. § 9-3 femte ledd. Det kan gjennomføres med inntil 16 elever, jf. § 9-6, undervisning i kjøregård med inntil 3 elever, jf. § 2-3 og undervisning på veg med en elev av gangen.

Eleven skal gjennomføre en obligatorisk trinnvurdering mot slutten av trinn 2, jf. § 7-5.

Innholdet i undervisningen forutsettes å bli videreført i trinn 3 og 4, samtidig som det er en del av grunnlaget for oppgavene som blir gitt ved førerprøven.

Mål for trinn 2, jf. § 9-3:

Etter å ha gjennomført trinn 2 skal eleven ha den kompetansen som er nødvendig for å ha godt utbytte av trafikal opplæring i trinn 3. Eleven skal ha så god kjøreteknisk ferdighet at oppmerksomheten kan flyttes fra eget kjøretøy til trafikkbildet og samhandlingen med andre trafikanter. Eleven skal gjennom hele trinnet drøfte sin egen motivasjon og vilje til å anvende kunnskaper og ferdigheter som tilegnes gjennom trinnet. Eleven skal vurdere sin egen ferdighet i å bruke, og oppdage mangler ved, motorsykkelen.

Eleven skal

  1. gjøre rede for motorsykkelens oppbygning med tanke på sikkerhet og miljø
  2. gjøre rede for eiers og brukers ansvar for kjøretøyets stand og bruk, økonomisk ansvar, offentlige reaksjoner og plikter ved trafikkuhell
  3. gjøre rede for menneskets kapasitet og trafikkens krav
  4. gjøre seg klar for kjøring
  5. utføre igangsetting og stans, giring, styring og bremsing i områder med liten trafikk
  6. beherske grunnleggende kjøretøybehandling i områder med liten trafikk
  7. utføre aktuell sikkerhetskontroll av motorsykkelen.