4.1 Sikkerhetskurs på veg

I klasse A er sikkerhetskurs på veg på 8 undervisningstimer, hvorav minimum 5 timer skal være praksis bestående av kjøring og refleksjonspauser.

Timene fordeles med:

– Minimum 1 time innledning og klargjøring
– Minimum 5 timers kjøring der lærer og elev kan benytte noe av denne tiden til refleksjonspauser
– Minimum 1 time oppsummering i etterkant av kjøringen
– Øvrig tid fordeles ut fra elevens behov

Lærer kan maksimalt undervise 1 elev om gangen, men kan medbringe en ekstra elev som passasjer
på sin egen motorsykkel.

Kursmål for sikkerhetskurs på veg klasse A:

Eleven skal gjennom opplevelse og erfaring videreutvikle sin kompetanse i å opptre slik at ulykker unngås.

Eleven skal videreutvikle evne til refleksjon, til å ta andres perspektiv og til å velge kjøremåter med lav risiko.

Eleven skal

 • drøfte og ta stilling til begrepene risiko, sikkerhet, strategisk og taktisk i forbindelse med motorsykkelkjøring og hvilke påvirkningsmuligheter eleven har
 • kjøre selvstendig, sikkert og effektivt over lengre strekninger i krevende og variert miljø, og beskrive og begrunne sin kjørestrategi
 • oppfatte og vurdere trafikksituasjoner hvor motorsyklister er spesielt ulykkesutsatt
 • oppleve og beskrive sammenhengen mellom godt utviklede ferdigheter og kjøreglede
 • vurdere egne sterke og svake sider som motorsyklist og velge ut områder med utviklingsmuligheter.

Undervisningen skal legge til rette for at eleven når de målene som er fastsatt i forskriften.
Med tanke på å nå disse kan det arbeides med å nå flere mål samtidig, eller i annen rekkefølge, enn den
som er fastsatt i forskriften for vedkommende trinn eller del av kurs, jf. §§ 7-1 og 7-2.

Aktuelt innhold i undervisningen

I oversikten nedenfor er aktuelt innhold i undervisningen ordnet i tema i samsvar med målene. Oversikten
er ikke uttømmende, men illustrerer hva undervisningen bør omfatte. Innenfor forskriftens rammer velger
læreren selv, med utgangspunkt i elevens behov og tilgjengelige ressurser, øvingsområde m.m., metoder
og rekkefølge i behandlingen av lærestoffet med tanke på å legge best mulig til rette for elevens læring.

4.1.1 Motorsykkelkjøring, risiko og strategi

Aktuelt innhold:

 • Forståelse av begrepene
 • Påvirkningsmuligheter
 • Erfaringer så langt i opplæringen
 • Sikre valg

4.1.2 Selvstendig, sikkert og effektivt

Aktuelt innhold:

 • Særlige risikoforhold ved inn/utkjøring i kryss med dårlige siktforhold, spesiell utforming eller andre forhold som krever spesielle løsninger og/eller forholdsregler
 • Skilting og oppmerking
 • Kjøring på veg hvor standarden varierer med hensyn til bredde, vegdekke, kurvatur, hellingsforhold, dosering og siktforhold
 • Kjøremåte i forhold til vegens videre forløp, skilting, oppmerking, terrenget og sikten
 • Beskrive forhold i kjøremiljøet som sikt, bebyggelse, skilt, oppmerking eller andre momenter av betydning for kjøringen
 • Beskrive og begrunne kjørestrategi i forkant og etterkant av situasjonen

4.1.3 Oppfatte og vurdere trafikksituasjoner

Aktuelt innhold:

 • Andre trafikanters atferd
 • Finne trygge løsninger
 • Strategisk tenkning

4.1.4 Sammenhengen mellom godt utviklede ferdigheter og kjøreglede

Aktuelt innhold:

 • Eksempler hvor kjøremåte gir trygghet
 • Bruker kjøreferdigheter til sikker kjøring
 • Sikkerhet og kjøreglede, egne opplevelser
 • Sammenhengen mellom fysikk og kjøreteknikk

4.1.5 Kjøredyktighet og utviklingsmuligheter

Aktuelt innhold:

 • Situasjoner, erfaringer og opplevelser
 • Vurdering av egne sterke og svake sider som trafikant, egne handlings- og vurderingstendenser og mulige konsekvenser av disse i trafikal sammenheng
 • Konklusjoner og vegen videre