3.3 Sikkerhetskurs i presis kjøreteknikk for klasse A2 og A

Sikkerhetskurs i presis kjøreteknikk er obligatorisk for klasse A2 og A. Gjennom kurset skal motorsykkelførerens kjøretekniske kompetanse videreutvikles. Gode arbeidsvaner og teknikker for bremsing og styring av motorsykkelen skal være etablert før kurset gjennomføres.

Kurset er på 4 undervisningstimer. Av dette gjennomføres 3 timer som en sammenhengende praktisk øving på bane eller lukket område, resterende tid fordeles til planlegging, refleksjonspauser og oppsummering jf. § 9-10.

Eleven kan benytte egen motorsykkel i dette kurset. Elever under 22 år som ønsker å benytte egen motorsykkel, må bruke en motorsykkel i klassen A2. Hvis motorsykkelen ikke er godkjent som lærevogn i samsvar med § 4-3, må den oppfylle kravet til en motorsykkel i klasse A2 slik dette er definert i førerkortforskriften.

Hver lærer kan undervise inntil 3 elever samtidig på dette kurset, jf. § 9-10.

Kursmål for sikkerhetskurs i presis kjøreteknikk – klasse A2 og A:

Eleven skal gjennom praktiske øvelser, drøftinger og refleksjoner videreutvikle sin kjøretekniske
kompetanse i motorsykkelkjøring. Gode arbeidsvaner og teknikker for bremsing
og styring av motorsykkelen skal være etablert før kurset gjennomføres.

Eleven skal

 • kjenne til kursets mål og organisering, og bli bevisst sine egne forventninger til kurset
 • utvikle forståelse for at en presis kjøreteknikk er basis for all kontroll med motorsykkelen under kjøring
 • kjenne til de fysiske og psykiske begrensninger hos mennesket som har betydning for motorsykkelførere og kunne forklare hvordan føreren kan ta hensyn til dette i praktiske situasjoner
 • bli bevisst på at motorsykkelkjøring er krevende og at gjentatt øving er nødvendig for å motvirke instinktive feilhandlinger
 • videreutvikle sin kjørekompetanse ved å
  • øve på å bremse effektivt fra 80 km/t ved angitt bremsepunkt på rettstrekning med stabil kurs ved hjelp av god forankring, sittestilling og blikkbruk
  • øve på å bremse fra omlag 50 km/t ved angitt bremsepunkt til gangfart og mestre slik bremsing i både høyre- og venstresving
  • øve på styring og endring av kurs i svinger ved hjelp av en markert halvsirkel med kurveradius minst 10 meter, en hel sirkel med radius på minst 10 meter eller i en tilsvarende naturlig kurve, og mestre å styre motorsykkelen presist med god forankring, riktig blikkbruk og styrekommando med nødvendig gasskontroll
  • øve på styring og endring av kurs ved hastighet om lag 40 km/t og mestre dette med høy grad av presisjon.

Undervisningen skal legge til rette for at eleven når de målene som er fastsatt i forskriften.
Med tanke på å nå disse kan det arbeides med å nå flere mål samtidig, eller i annen rekkefølge, enn den som er fastsatt i forskriften for vedkommende trinn eller del av kurs, jf. §§ 7-1 og 7-2.

Aktuelt innhold i undervisningen

I oversikten nedenfor er aktuelt innhold i undervisningen ordnet i tema i samsvar med målene. Oversikten er ikke uttømmende, men illustrerer hva undervisningen bør omfatte. Innenfor forskriftens rammer velger læreren selv, med utgangspunkt i elevens behov og tilgjengelige ressurser, øvingsområde m.m., metoder og rekkefølge i behandlingen av lærestoffet med tanke på å legge best mulig til rette for elevens læring.

Kurset har 4 obligatoriske øvelser med et fastlagt innhold jf., § 9-11 andre ledd nummer 5. Det stilles heller ikke krav om at gjennomføringen av øvelsene skal skje i samme rekkefølge som oppsatt i læreplanen.
Læreren kan ut fra elevens forutsetninger, øvingsområdets utforming og beliggenhet, eller andre forhold, vurdere en annen rekkefølge. Skisser over øvelsene er vedlagt læreplanen.

3.3.1 Mål, organisering og egne forventninger

Aktuelt innhold:

 • Mål, øvingstema, læringsmomenter, regler og organisering av praktisk øving
 • Kort repetisjon av grunnleggende fysikk og kjøreteknikk
 • Øke presisjonsnivået

3.3.2 Presis kjøreteknikk

Aktuelt innhold:

 • Begrepet presis kjøreteknikk
 • Begrense ulykkes utsatthet ved hjelp av presis kjøreteknikk
 • Hvordan motorsykkelens konstruksjon har betydning for kjøreteknikken
 • Forankringspunkter og sittestilling
 • Instinktive feilhandlinger

3.3.3 Førerens fysiske og psykiske begrensninger

Aktuelt innhold:

 • Menneskets begrensinger
 • Tilpassing til menneskets muligheter

3.3.4 Instinktive feilhandlinger

Aktuelt innhold:

 • Kjøreerfaring og ulykker
 • Automatisering
 • Mental trening
 • Progresjon
 • Vedlikehold av ferdigheter

3.3.5 Videreutvikling av kjørekompetanse

Aktuelt innhold:

 • Bremsing på rett strekning
 • Høyhastighetsbremsing (80 km/t – 0) på rett strekning med angitt bremsestartpunkt
 • Momenter fra tidligere bremseøvinger videreføres
 • Bremsingen skal her være tilnærmet optimal ut fra tilgjengelig veggrep
 • Bremsing i høyre- og venstrekurve
 • Bremsing fra ca. 50 km/t til gangfart (ikke full stans) i høyre- og venstresving med angitt bremsestartpunkt
 • Bruk av bremser og fordeling av trykk ved bremsing i sving
 • Styring av motorsykkelen under nedbremsingen
 • Presisjon ved styring og endring av kurs
 • Forankring, blikkbruk og styrekommando
 • Presisjon og nøyaktighet må vektlegges
 • Kurveteknikk
 • Forankring til motorsykkelen, blikkbruk, svingpunkt, styrekommando og gasskontroll
 • Rundbane
 • Foregående øvelser organiseres som en rundbane og kjøres sammenhengende, dersom forholdene gjør dette mulig