3.1 Individuell trafikal opplæring

Det er ikke fastsatt minste timetall for denne delen av opplæringen. Omfanget av undervisningen må
tilpasses elevens forutsetninger og muligheter for øvingskjøring.

Undervisningen skal legge til rette for at eleven når de målene som er fastsatt i forskriften. Med tanke
på å nå disse kan det arbeides med å nå flere mål samtidig, eller i annen rekkefølge, enn den som er
fastsatt i forskriften for vedkommende trinn eller del av kurs, jf. §§ 7-1 og 7-2.

Aktuelt innhold i undervisningen

I oversikten nedenfor er aktuelt innhold i undervisningen ordnet i tema i samsvar med målene. Oversikten er ikke uttømmende, men illustrerer hva undervisningen bør omfatte. Innenfor forskriftens rammer velger læreren selv, med utgangspunkt i elevens behov og tilgjengelige ressurser, øvingsområde m.m., metoder og rekkefølge i behandlingen av lærestoffet med tanke på å legge best mulig til rette for elevens læring.

3.1.1 Trafikksystemet og trafikantgrupper

Aktuelt innhold:

 • Trafikksystemet
 • Trafikantgrupper og interessemotsetninger
 • Miljøkonsekvenser
 • Miljøvennlige transportløsninger

3.1.2 Veg, vegoppmerking, skilt og annen regulering

Aktuelt innhold:

 • Definisjoner
 • Anlegg i vegen
 • Vegoppmerking (også i våre naboland)
 • Skilt
 • Lysregulering
 • Anvisninger

3.1.3 Atferd i trafikken

Aktuelt innhold:

 • Vegtrafikklovgivningen, grunnregler
 • Kommunikasjon og samhandling
 • Signal og tegn
 • Fartsavpassing, veggrep og aktuelle fysiske lover
 • Plassering på vegen, handlingsrom
 • Vikeplikt
 • Stans og parkering, vending
 • Planovergang
 • Motorveg
 • Kjøring i tunnel
 • Kjøring i kø og ved flaskehalser
 • Forbikjøring

3.1.4 Informasjonsinnhenting

Aktuelt innhold:

 • Grunnleggende se-teknikk
 • Oppdage og oppfatte vegkryss, myke trafikanter, hindringer, skilt og oppmerking i god tid
 • Kjøring inn mot og gjennom kryss med ulik utforming, sikt og regulering
 • Kjøring mellom kryss
 • Tilpassing av fart og valg av plassering i forhold til sikt- og trafikkforhold
 • Hvordan kulde og fuktighet påvirker informasjonsomsettingen

3.1.5 Presis kjøreteknikk

Aktuelt innhold:

 • Sittestilling og forankring
 • Effektiv bremseteknikk, presisjon, dosering
 • Forankring, blikkbruk og styrekommando
 • Motorsykkelens kjøreegenskaper med passasjer/last

3.1.6 Kjøring i bolig-, tettsteds- og bymiljø

Aktuelt innhold:

 • Helhetlig overblikk
 • Presis kjøremåte
 • Ulike slag kryss
 • Regler, skilt og vegoppmerking
 • Envegsregulering
 • Flere kjørefelt
 • Forutse og oppfatte andres atferd og særlig risikoforhold
 • Handlingsberedskap
 • Samhandling
 • Passasjer, vekt

3.1.7 Kjøring i landevegsmiljø

Aktuelt innhold:

 • Kjøring i områder med fartsgrense 70 km/t eller mer
 • Sittestilling, forankringspunkter, rattgrep og ratt-kontroll
 • Blikkbruk og informasjonsinnhenting
 • Kurs- og fartsstabilitet
 • Presis kjøreteknikk i kurver
 • Normal og rask akselerasjon og retardasjon til og fra ca. 80 km/t
 • Kryss, kjøring inn på og ut av større veg
 • Særlige risikoforhold
 • Møting
 • Å bli forbikjørt
 • Forbikjøring
 • Passasjer, vekt

3.1.8 Kjøring i kø, i tunnel og i mørket

Aktuelt innhold:

 • Se-teknikk og sikt
 • Riktig bruk av påbudt og tillatt lysutstyr
 • Forutse og oppfatte andres atferd og særlig risikoforhold
 • Plassering og fartstilpassing

3.1.9 Sikker samhandling, miljøvennlig og økonomisk

Aktuelt innhold:

 • Selvstendig kjøring
 • Valg ut fra trafikkreglenes bestemmelser
 • Tidlig og fullstendig overblikk
 • Tydelig og forutsigbar kjøremåte
 • Tempo, flyt, avvikling
 • Handlingsberedskap
 • Økonomisk og miljøvennlig kjøring
 • Forutsetninger, behov og perspektiv barn og eldre har
 • Forutsetninger, behov og perspektiv mopedister har
 • Forutsetninger, behov og perspektiv førere av store og tunge kjøretøy har