Trinn 2 Grunnleggende kjøretøy- og kjørekompetanse

Gjennom opplæringen i trinn 2 skal eleven lære å mestre bilen rent kjøreteknisk, uten å måtte rette
oppmerksomheten mot andre trafikanter. God kjøreteknisk ferdighet er nødvendig for å få utbytte av
treningen i trinn 3, og vil også innebære at kjøringen er økonomisk og mest mulig miljøvennlig.

Eleven skal tilegne seg kunnskap om føreropplæringen, bilen, ansvar i tilknytning til bilkjøring og mennesket
som trafikant. Kunnskapsstoffet skal bidra til at eleven lærer de kjøretekniske ferdighetene raskere og
med mer forståelse, og til at eleven skal kunne ivareta førerens ansvar for kontroll og tilsyn med kjøretøyet.

Det er ikke fastsatt minste timetall for opplæring på dette trinnet. Omfanget av undervisningen må
tilpasses elevens forutsetninger og muligheter for øvingskjøring.

Eleven skal gjennomføre en obligatorisk trinnvurdering mot slutten av trinn 2, jf. § 7-5.
Innholdet i undervisningen forutsettes å bli videreført i trinn 3 og 4, samtidig som det er en del av
grunnlaget for oppgavene som blir gitt ved førerprøven.

 

Mål for trinn 2

Etter å ha gjennomført trinn 2 skal eleven ha den kompetansen som er nødvendig for å ha godt utbytte av trafikal opplæring i trinn 3.

Eleven skal ha så god kjøreteknisk ferdighet at oppmerksomheten kan flyttes fra eget kjøretøy til trafikkbildet og samhandlingen med andre trafikanter.

Eleven skal gjennom hele trinnet drøfte sin egen motivasjon og vilje til å anvende kunnskaper og ferdigheter som tilegnes gjennom trinnet. Eleven skal vurdere sin egen ferdighet i å bruke, og oppdage mangler ved, bilen.

Eleven skal

  1. gjøre rede for reglene for førerkort og trafikkopplæring, og grunntankene i opplæringen i klasse B
  2. gjøre rede for bilens oppbygning med tanke på sikkerhet og miljø
  3. gjøre rede for eiers og brukers ansvar for kjøretøyets stand og bruk, økonomisk ansvar, offentlige reaksjoner og plikter ved trafikkuhell
  4. gjøre rede for kjøring med tilhenger
  5. gjøre rede for menneskets kapasitet og trafikkens krav, herunder rus, rusmidler og bilkjøring
  6. gjøre seg klar for kjøring
  7. utføre igangsetting og stans, giring, styring, bremsing og rygging i variert terreng
  8. beherske grunnleggende kjøretøybehandling i områder med liten trafikk
  9. utføre aktuell sikkerhetskontroll av bilen.

Undervisningen skal legge til rette for at eleven når de målene som er fastsatt i forskrifta. Med tanke på å nå disse kan det arbeides med å nå flere mål samtidig, eller i annen rekkefølge, enn den som er fastsatt i forskrifta for vedkommende trinn eller del av kurs, jf. §§ 7-1 og 7-2.

Aktuelt innhold i undervisningen

I oversikten nedenfor er aktuelt innhold i undervisningen ordnet i tema i samsvar med målene. Oversikten er ikke uttømmende, men illustrerer hva undervisningen bør omfatte. Innenfor forskriftas rammer velger læreren selv, med utgangspunkt i elevens behov og tilgjengelige ressurser, øvingsområde m.m., metoder og rekkefølge i behandlingen av lærestoffet med tanke på å legge best mulig til rette for elevens læring.